Nederlands  English  Deutsch  Espanol
menu
language_logo
Home > Privacy
Privacy Reglement Healthy Balanceģ

Uw behandelaar houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiŽnt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Regelement

Uiteraard gaat uw behandelaar zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de behandelaar die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, collegaís in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
 • Teneinde de behandeling verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen,
  niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelaar.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliŽnten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliŽnt hiervoor toestemming heeft gegeven. Nadat de cliŽnt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliŽnt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliŽnt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliŽnt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliŽnt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelaar kan oordelen of de cliŽnt behandeld kan worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en cliŽnt aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliŽnt gevraagd worden.
 • De behandelaar, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliŽnt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliŽnt en behandelaar een andere behandelaar ingezet of de behandeling beŽindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliŽnt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Klachtenafhandeling

U mag ervan uitgaan dat elke behandelaar z'n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw behandelaar met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliŽnten en voor de kwaliteit van de behandeling.

U heeft een klacht
Wanneer u een klacht heeft is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelaar. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk.
U kunt ook het enquÍte formulier op de Healthy Balanceģ website invullen en per mail versturen, of uitdraaien en per post versturen.

Klanttevredenheid

Het is voor de bedrijfsvoering ook belangrijk te weten hoe de klanttevredenheid is over de aangeboden behandelingen, adviezen en afhandeling.

U kunt via de Healthy Balanceģ website een enquÍte formulier invullen en per mail versturen, of uitdraaien en per post versturen.

Edelsteen Lamp Therapie is powered by CodeStream 1.01.06.
Home Links Contact Disclaimer Download